Name Date Subject Place
   
Asst.Prof.Dr.Krongthong Khairiree 


                             
 3-6 ต.ค. 59  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Curriculum Design, Development and Evaluation" Eastin Grand Hotel, Bangkok 
 18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
 เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 15 มี.ค. 59  เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ 11-1/2559
 โรงแรมแมนดาริน
 23 ธ.ค. 58 เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8-9 ก.ค.58 เข้าร่วมประชุม Kick-Off Meeting of the Academic Credit Transfer Framework for Asia and GMS University Consortium สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
20-28 มิ.ย.58 เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference ครั้งที่ 17 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58 เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference on Law,Politics and Management  (IACLPM 2015) ประเทศลิทัวเนีย
18 พ.ค.58 ร่วมเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” อาคารรัฐสภา
16-17 เม.ย.58 ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โรงแรมรอยัลริเวอร์
23 ก.พ.58 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาในประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18-20 ธ.ค.57 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ โรงแรมเรือโบราณ จังหวัดนครปฐม
26-30 พ.ย.57 โครงการนำเสนอผลงานในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Technology Conference in Mathematic ครั้งที่ 19  University of Yogyakarta ประเทศ Indonesia
28 พ.ย.57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 พ.ย.57 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13-14 ต.ค.57 เข้าร่วมประชุมและจัดบรรยายเรื่อง Teacher Mathematics Using Geometer’s Sketchpad โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
17-22 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Entrepreneurship and Innovation Management in Rome, Italy (ICEIM 2014) ประเทศอิตาลี
15-17 ก.ย.57 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
14-15 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานในกำกับ โรงแรมเดอะอิมพีเรียลบีชรีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 ส.ค.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดทำคลังข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
7 ส.ค.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ 4-5/2557 ห้องประชุมสนั่น สุมิตร  อาคารปฏิบัติการ สสวท.
 3-5 ส.ค.57  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1 ส.ค.57  โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 28 มิ.ย.57  เข้าร่วมประชุมเสวนาสี่สภา ประจำปี พ.ศ. 2557  โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา
26 ก.พ.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงสร้างการจัดทำข้อสอบ ครั้งที่ 3/2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
3- 10 ก.พ.57 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 3 การศึกษาดูงานเพื่อสร้างสรรค์องค์กร ประเทศเบลเยียม และ เนเธอแลนด์
21-24 ธ.ค.56 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)ในปีงบประมาณ2556 อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดตราด
15 ต.ค.56 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงสร้างการจัดทำข้อสอบ ครั้งที่ 3/2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ


Assoc.Prof.Chaweewan  Kaewsaiha

 21 มีนาคม 59 อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 23 December 2015  เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
17-18 มี.ค.58 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการศูนย์มหาวิทยาลัยโครงการ สควค. ประเภท Premium โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
7 พ.ย.57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ห้องประชุมช่อแก้ว
28 ต.ค.57 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมหารือหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ และค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
Asst.Prof.Dr.Supotch  Chaiyasang

  21 มีนาคม 59  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 23 December 2015  เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
16-17 เม.ย.58 ประชุมเชิงปฏิบัติเรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โรงแรมรอยัลริเวอร์
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23-27 เม.ย.57 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยปฏิบัติการในห้องเรียน” โรงเรียนราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด
10-12 เม.ย. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์
 
Asst.Prof.Dr.Janchai  Yingprayoon


     
20-21 พ.ค.59  เข้าร่วมสัมมนา The Academic Credit Transfer Framework for Asia
(ACTFA) Technical Workshop
โรงแรมอมารี หัวหิน
19-20 เม.ย.59  เป็นวิทยากรในดครงการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 23-30 มี.ค.59  เป็นวิทยากรจัดบรรยายให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในงารการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2559
 ประเทศญี่ปุ่น
 29-31 ม.ค.59  เข้าร่วมงานประชุม School Science Activity Forum  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  23 December 2015  เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
26-30 พ.ย.57 โครงการนำเสนอผลงานในโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asian Technology Conference in Mathematic ครั้งที่ 19  University of Yogyakarta ประเทศ Indonesia
19-21 พ.ย.57 เข้าร่วมโครงการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติและมีคุณภาพระดับสากล Singapore Institute of Management (SIM) และ ISS International Schoolประเทศสิงคโปร์
13-15 พ.ย.57 นำเสนอโครงการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในงาน  2nd Internationa Childrens Science & Mathematics Festivall เมือง Visakhapatnam ประเทศอินดีย
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
Assoc.Prof.Tassanee Siriwan
20-21 พ.ค.59 เข้าร่วมสัมมนา The Academic Credit Transfer Framework for Asia
(ACTFA) Technical Workshop
โรงแรมอมารี หัวหิน
 28-29 เม.ย.59 อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการสึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
 โรงแรมตรัง
 1 เม.ย.59 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักและคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ
2559
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 21 มี.ค.2559  โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 December 2015   เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
8-9 ก.ค.58 เข้าร่วมประชุม Kick-Off Meeting of the Academic Credit Transfer Framework for Asia and GMS University Consortium สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
Mr.kannapat Kankaew
                     
2-3 มิ.ย.59 อบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 23 December 2015  เข้าร่วมอบรมโครงการเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF  Suan Sunandha Rajabhat University
20-28 มิ.ย.58 เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference ครั้งที่ 17 กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
10 พ.ย.57 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงแรมรามาการ์เด้นส์
2-8 พ.ย.57 เข้าร่วมการประชุมระดับโลกเรื่องการพัฒนาจัดการบุคลากรการบิน IATA World People Symposium Prague Marriot Hotel กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
15-17 ก.ย.57 เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท
16-30 ส.ค.57 เข้าร่วมอบรมระยะสั้นคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
14 พ.ย.56 สัมมนา “โครงการประกวดแผนการตลาด AOT Marketing Plan Award ครั้งที่ 2” บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
   
 Mr. Taksina Bunbut

                               
 2-3 มิ.ย.59  อบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 21 มีนาคม 59  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 13-21 มี.ค.59  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“ICESD 2016 : 18 th International Conference
on Economic and Social Development”
 ณ กรุงลอนดอน
ประเทศสหราชอาณาจักร
 27 Feb 2016 How to live your life happily.  SSRUIC 
 13-14 Feb 2016 In-House Professional Development Workshop  SSRUIC 
 11-12 มิ.ย.58  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  โรงแรมรอยัลริเวอร์
10 มิ.ย.58 ไปศึกษาดูงาน โรงแรม The St.Regis Bangkok โรงแรม The St.Regis Bangkok
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
28 พ.ย.57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 มิ.ย.57 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพของหลักสูตร และมาตรฐานการเขียนรายงาผลการดำเนินการของหลักสูตร ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
25-28 ก.พ.57 เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้มือบริหารมือใหม่ และผู้นำคลื่นลูกใหม่ ประเทศเกาหลีใต้
14 ต.ค.56 สัมมนาเชิงวิชาการ “ประเทศไทยกับความพร้อมในการเป็นศูนย์การบินในอาเซียน” คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพานิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
  
Mr. Theppaluk  Komolvanij


                                        
 18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
 เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
23 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัย ด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเสนอขอรับทุน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
22 มี.ค. 2559 TOEIC Listening and Reading Updates Seminar Center for Professional Assessment (Thailand)
21 มี.ค. 2559 โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  กองนโยบายและแผน มรภ.สวนสุนันทา
 20 Feb 2016 Basic Chinese  Chinese Institute, Dhurakit Bundit University. 
13-14 Feb 2016  In-House Professional Development Workshop International College, Suan Sunandha Rajabhat University
 23 December 2015 - 12 January 2016  Cultural Exchange  Guilin University of Aerospace Technology
11-12 มิ.ย.58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โรงแรมรอยัลริเวอร์
21-22 มีนาคม 2558 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมการพูดต่อหน้าสาธารณชน ชั้น 17 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
19 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 ตุลาคม 2557 โครงการอบรม Google Classroom มหาวิทยาลัยศิลปากร ทับแก้ว
7-8 ตุลาคม 2557 โครงการอบรมการวิจัยของนักวิจัยมือใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธันวาคม 2557 โครงการอบรม "การจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (ครั้งที่ 2)"  และโครงการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14-16 ส.ค.57 โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๘และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงแรมรอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 พ.ค.57 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ห้องประชุมช่อแก้ว
1 เม.ย.57 เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจการบิน เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจการบิน
6 ก.พ.57 เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษามาตรฐานอาชีพโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพสาขาการบิน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

Ms. Chantarat  Manvichien
 Feb - Mar 2016 Training IATA Customer Service SSRUIC & IATA Training Center
13-14 Feb 2016 In-House Professional Development Workshop International College, Suan Sunandha Rajabhat University
18-21 December 2015 Assistant Professor Promotion Workshop Suan Sunandha Rajabhat University
 24-26 พ.ค.58  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมสามัญ ทปสท. ครั้งที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3-9 ก.พ.58 นำเสนอผลงานวิจับในการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ World Conference on Educational Sciences ครั้งที่ 7 กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์  วิทยาลัยนานาชาติ
4 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10 พ.ย.57 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งทางอากาศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงแรมรามาการ์เด้นส์
5 พฤศจิกายน 2557 ศึกษาดูงานเครื่องบินรุ่น A380 ที่โรงซ่อมเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
14-16 ส.ค.57 โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๕๘และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงแรมรอยัลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 เม.ย.57 เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผล (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2558-2562 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ต

Ms. Bavornluck Kuosuwan 16-19 พ.ค.59 อบรมการคิดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินของระบบอะมาดิอุส บริษัทอะมาดิอุส เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด มหาชน
 23 มี.ค. 2559  อบรมพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ  กองบริการการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา
25 ก.พ. 2559 อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีใจรักงานบริการ กองกลาง มรภ.สวนสุนันทา
13-14 ก.พ. 2559 จัดทำเวบไซด์ส่วนตัว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
 7-13 ธันวาคม 2558  Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges (ACE-2015+) International College, Suan Sunandha Rajabhat University
24-26 พ.ค.58  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมสามัญ ทปสท. ครั้งที่ 2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 3-9 ก.พ.58  นำเสนอผลงานวิจับในการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ World Conference on Educational Sciences ครั้งที่ 7 กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
4 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 25-28 ส.ค.57  เข้าร่วมอบรมระบบอะมาดิอุสจาก Government Terminal โดยกองขายภาคราชการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด อาคารดิออฟฟิสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
10-12 เม.ย. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์
 25 ก.พ.-3 มี.ค.57  เข้าร่วมประชุมวิชการระดับนานาชาติ World Academy of Science, Engneering and Technology International Conference 2014 ประเทศสเปน
 6 ก.พ.57  เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษามาตรฐานอาชีพโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพสาขาการบิน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
 19-20 ธ.ค.56  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Ms. Rojanard  Waramontri 


18-23 พ.ค.59 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 25 มี.ค. 2559  SSRUIC Water Management  วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
23 มี.ค. 2559 โครงการพัฒนาศีกยภาพงานวิจัย หัวข้อ แนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยและขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
10 มี.ค. 2559 การชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 ก.พ. 2559 ความรู้ IATA Customer Service วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
13 Feb 2016 In-House Professional Development Workshop SSRUIC
5 ก.พ. 2559 ประชุมคณาจารย์ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยาลัยนานาาติ มรภ.สวนสุนันทา
29 Nov - 2 Dec 2015 Research Titled "Improving Achievement and Attitudes Through Cooperative Learning on Public Speaking Training International Academy of Science 
  28 ก.พ.-1 มี.ค.58   อบรมคอร์ส Public  Speaking  
 18-19 ธ.ค.57  โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
 4 พ.ย.57  เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการจัดทำกระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการบิน อาคารซันทาวเวอร์ส บี
 7-8 ต.ค.57  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22 พ.ค.57 เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ห้องประชุมช่อแก้ว
1 เม.ย.57 เข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์การนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจการบิน โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
 
Ms.Korawin  Kungwala
18-23 พ.ค.59 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
 เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
  27 Feb 2016  Dharma with daily life and work envorinment  SSRUIC
13-14 Feb 2016 How to have good teaching techniques and how to create personal lecturer's website SSRUIC
 
Ms.Sommaya Prachyangprecha  
 18-23 พ.ค.59 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local solutions
for Global Challenges. (ACE-2016+)
เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 14 Feb 2016  Developing of SSRUIC Lecturer Personal Website  SSRUIC
27 Feb 2016 Darma for Daily life  and Word SSRUIC
  
Ms.Kanittha  Charernnit   
 13 พ.ค.59  อบรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10 Mar 2016 Work Shop Information  Technology and Information SSRU
27 Feb 2016 Work Life Balance - Happy Life with Dharma SSRUIC
25 Feb 2016 Service Mind SSRU
13-14 Feb 2016 Teaching Technique Workshop and Lecturer Personal Website Seminar SSRUIC
 
Mr. James  Whitaker
13 - 14 Feb 2016 In-House Professional Development Workshop SSRUIC
 3-5 ส.ค.57  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ

Mr.Darma Rizal Khairiree 
18-23 พ.ค.59 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 13 - 14 Feb 2016  Staff Development Workshop in Suan Sunandha University International College  SSRUIC
 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58  เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference on Law,Politics and Management  (IACLPM 2015)  ประเทศลิทัวเนีย
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
17-22 ก.ย.57 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Entrepreneurship and Innovation Management in Rome,Italy (ICEIM 2014) ประเทศอิตาลี
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19-22 ธ.ค.56 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Computer Science and Information Technology 2013 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
Ms. Kanamon  Suwantada    
14 Feb 2016 โครงการพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์อาจารย์ SSRUIC
13 Feb 2016 In-House Professional Development Workshop SSRUIC
 3-5 February 2016  2nd National Academic Conference in Business and Liberal arts : Research Presented "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์"   Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre
4 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24-29  มิ.ย.57 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology เมืองปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 29 เม.ย. 57  เข้าร่วมสัมมนา “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาวะวิกฤติ ด้วยมาตรฐาน ISO 22301 Business Continuity Management Systems” โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
 10-11 ต.ค.56  โครงการเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

Ms. Nuntana  Ladplee 
13-14 Feb 2016 Project of Lecturer Performance Development  SSRUIC
 18-21 ธันวาคม 2558  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
 28 เม.ย.57  เข้าร่วมประชุมนานาชาติ “Hospitality in Anatolian and Asian Cultures” Sofitel So Hotel Bangkok
 23 เม.ย.57  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว โรงแรม ดิ เอมเมอรัลต์
 5 พ.ย.56  สัมมนา “ สปาไทย:แนวโน้มตลาดและสมรรถนะในการแข่งขัน” โรงแรมอโนมา
4,6 พ.ย.56   สัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

Ms. Kanyapilai  Kunchornsirimongkon 
23 Mar 2016 The Approach of Research Development in Hotel and Tourism SSRUIC
 4-7 January 2016  International Conferences in “The 2016 Global Conference on Business and Finance (GCBF)  Hawaii, USA.
4 ธันวาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2-3 Dec 2015 The Trend of Global Business in the New Digital Era SSRUIC
1-2 ธันวาคม 2557 โครงการอบรม "การจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (ครั้งที่ 1)"  และโครงการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
 
Mr. Nitirat Maleewat
     

Mr. Cherif  Haberrih 
     
  
Mr. Thanasit  Suksutdhi


           
 21 มี.ค. 59  โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน กองนโยบายและแผน มรภ.สส. 
 16 มี.ค. 59 โครงการคลินิกวิจัย  "อบรมการเตรียมบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ" สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สส. 
 11-12 มิ.ย.58  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  โรงแรมรอยัลริเวอร์
 12 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9 มกราคม 2558 ศึกษาดูงานโรงแรมและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ โรงแรม Siam Kempinski
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธันวาคม 2557 โครงการอบรม "การจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (ครั้งที่ 2)"  และโครงการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 พ.ย.57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21 ตุลาคม 2557 โครงการแนะแนวอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในทักษะด้านการโรงแรม ในโครงการ Global Week of Service ของโรงแรม Milliennium Hilton โรงแรม Milliennium Hilton
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24-29  มิ.ย.57 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology เมืองปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
     
     

Ms.Siripen  Yiamjanya13-14 Feb 2016 In-House Professional Staff Development Workshop International College, Suan Sunandha Rajabhat University
 20 January 2016 Participants in 4th Logistics Showcase’59 :Subject "Digital Economies in Industrial Revolution"   The Twin Tower Hotel
3-5 February 2016 2nd National Academic Conference in Business and Liberal arts : Research Presented "คำถามต่อการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความโหยหาอดีต: สถานภาพย่านอาคารเก่าแก่กับหน้าที่ ที่เปลี่ยนไป"  Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre
18-21 ธันวาคม 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10-15 ก.พ.58 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEPS 2015 : the 2 nd International Comference on Education and Psychological Sciences ประเทศเนเธอแลนด์
20 มกราคม 2558 สัมนา Logistics Showcase' 58 หัวข้อ Logistics and Supply Chain Management in Digital  Economy สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
28 พฤศจิกายน 2557 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29 ก.ย.-3 ต.ค.57 อบรมหลักสูตร The 3 rd GMS Professional Training on Supply Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ส.ค.57 โครงการอบรมเรื่อง “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี

Dr.Raweewan  Proyrungroj


                    
     
 19,23-24 พ.ค.59  อบรมพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 21 มีนาคม 59  อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 2 เมษายน 2558  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดเลือกวารสารวิชาการระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23-27 มิ.ย.58 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOT 2015 : 5th International Conference on Tourism in London, the United Kingdom กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร
28-29 พ.ค. 58 เข้าร่วมอบรม เรื่อง Fare and Ticketing ด้วยระบบ Abacus บริษัท Abacus Distribution System (Thailand) Ltd.
19-20 มี.ค.58 โครงการพัฒนาตำราและหนังสือสู่โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
17-18 มีนาคม 2558 ารเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25-27 กุมภาพันธ์ 2558 ระบบการสำรองตั๋วเครื่องบินโปรแกรม Abacus บริษัท  Abacus Distribution Systems (Thailand)
16-20 กุมภาพันธ์ 2558 ระบบการสำรองตั๋วเครื่องบินโปรแกรม Galileo บริษัท Galileo Thailand
6 ม.ค.58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19 ธันวาคม 2557 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
28 พ.ย.57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 พ.ย.57 เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ โครงการ “จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และความสัมฤทธิผลของ 3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals-MRA” โรงแรมเดอะ สุโกศล
7 พ.ย.57 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ห้องประชุมช่อแก้ว
14-17 ต.ค.57 เข้าร่วมประชุมวิชาการ 2014 International Conference onBusiness Innovation and Technology Management (ICBITM) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18 มิ.ย.57 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพของหลักสูตร และมาตรฐานการเขียนรายงาผลการดำเนินการของหลักสูตร ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 เม.ย.57 เข้าร่วมประชุมนานาชาติ “Hospitality in Anatolian and Asian Cultures” Sofitel So Hotel Bangkok
23 เม.ย.57 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว โรงแรม ดิ เอมเมอรัลต์
 17-20 มี.ค.56  นำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในงาน COSA 2014 Biennial Conference on Sustainable Business, Energy and Development in Asia ประเทศญี่ปุ่น
 13-20 ธ.ค.56   ร่วมเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในงาน 2 nd World Research Summit for Tourism and Hospitality : Crossing the Bridge ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4 พ.ย. 56  สัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 
Mr.Sakul  Jariyachamsit

                        
 20 - 21 May 2016  Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges (ACE-16+)  Copenhegen, Denmark.
23 มี.ค. 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 มี.ค. 2559 โครงการอบรมกลยุทธ์การค้าประชาคมอาเซียนและภาษาเพื่อโอกาสในอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
7 - 9 มี.ค. 2559 โครงการสัมมนาวิชาเรื่อง การจัดการวัฒนธรรมภาวะผู้นำและการบูรณาการการจัดการ Lucerne University
29 ก.พ. 2559 อบรมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นเอตทัคคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22-26 ก.พ. 2559 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา  ประเทศออสเตรเลีย
 3 February 2016  Guest Speaker in "ทำงานในองค์กรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" Chandrakasem Rajabhat University
 28 มิ.ย.58  เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปและคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการ “Professional Competencies & Qualification Frameworks : Policy Guideline for Career Advancement”  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 8-10 มิ.ย.58  อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”  โรงแรมรอยัลริเวอร์
 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58  เข้าร่วมประชุมวิชาการ International Academic Conference on Law,Politics and Management  (IACLPM 2015)  ประเทศลิทัวเนีย
 12 กุมภาพันธ์ 2558  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 3-9 ก.พ.58  นำเสนอผลงานวิจับในการประชุมวิชาการะดับนานาชาติ World Conference on Educational Sciences ครั้งที่ 7  กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
 9-13 ม.ค.58  เป้นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนต้นแบบอาเซียน (Master Trainers: MT) และหลักสูตรผู้ประเมินต้นแบบอาเซียน (Master Assessors: MA)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 9-13 ม.ค.58  เป้นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนต้นแบบอาเซียน (Master Trainers: MT) และหลักสูตรผู้ประเมินต้นแบบอาเซียน (Master Assessors: MA)   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 18-20 ธ.ค.57  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ  โรงแรมเรือโบราณ จังหวัดนครปฐม
 18-19 ธ.ค.57  โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์  วิทยาลัยนานาชาติ
 24 พ.ย. – 12 ธ.ค. 57  อบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนต้นแบบอาเซียน (Master Trainers : MT) สำหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage Service : FB)  ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 14-16 ก.ย.57  โครงการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนท์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3-5 ส.ค.57  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 30 มิ.ย. - 3ก.ค.57  เข้าร่วมโครงการ “การสร้างความตระหนักรู้เรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
 19-21 มิ.ย.57  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  University of Computer Studies, Yangon, Bahan Campus
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology  ประเทศเยอรมนี
10-12 เม.ย. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์
25 ก.พ.-3 มี.ค.57 เข้าร่วมประชุมวิชการระดับนานาชาติ World Academy of Science, Engneering and Technology International Conference 2014 ประเทศสเปน
18-20 ธ.ค.56 เข้าร่วมประชุม The 5th  International Science,Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
21 พ.ย.56 สัมมนาวิชาการ “อาเซียน: โอการทางการแข่งขันของไทย” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Ms.Panisa  Panyalert

14 ก.พ. 59 โครงการพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13 ก.พ. 59 โครงการพัฒนาสมรรถนะของสายวิชาการ กิจกรรมย่อย : โครงการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 3-5 February 2016 2nd National Academic Conference in Business and Liberal arts : Research Presented "การเปรียบเที่ยบการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม ประเทศไทย และจังหวัดฮอยอัน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"  Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre
23 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเส้นทางสู่มาตรฐาน TQF เรื่อง "แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558"  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-21 ธันวาคม 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3-5 มิ.ย.58 สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
22 เม.ย.58 เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อ “อนาคตการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2558” โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด
6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธ.ค.57 โครงการอบรมการจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซด์ประจำตัวอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ
1-2 ธันวาคม 2557 โครงการอบรม "การจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (ครั้งที่ 1)"  และโครงการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 พฤศจิกายน 2557 โครงการสัมนา "สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวและความสัมฤทธิผลของ 3 มาตรฐานสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3-5 ส.ค.57 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
24-29  มิ.ย.57 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology เมืองปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
5 พ.ย.56   สัมมนา “ สปาไทย:แนวโน้มตลาดและสมรรถนะในการแข่งขัน” โรงแรมอโนมา
 30 ต.ค. - 6 พ.ย.56  สัมมนา “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
 10-11 ต.ค.56  โครงการเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

Dr.Yingsak  Vanpetch 
 23 Mar 2016 Workshop on how to Develop Research Question and Research  Proposal for funding  SSRUIC
21 - 22 Jan 2016 International Conference in Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges  SSRUIC
 
Ms. Nalin  Simasathaiansophon 
        
 18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
.เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 24-25 Mar 2016  Effective curriculum management and Thai Qualification Framework 7 from for academic year 2015  Policy and Planning Division, SSRU
27 Feb 2016 The Seminar is about Dhrama in the Workplace , which focuses on ethics and morals enhancing productivity International College, Suan Sunandha Rajabhat University
13 - 14 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านวิธีการสอน และการออกข้อสอบ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด พร้อมทั้งอบรมการจัดทำเว็บไซต์ส่วนตัว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 26-27 พฤศจิกายน 2558 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง ตำรับอาหารไทยสู่ครัวโลก: อาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Account ของระบบ Google Scholar และโครงการอบรมการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการ TCI, SJR และ SCOPUS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5-6 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18-19 ธันวาคม 2557 โครงการอบรม "การจัดทำเอกสารที่มี Hyperlink และวิธีการอัพโหลดเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (ครั้งที่ 2)"  และโครงการอบรม "การพัฒนาเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ให้มีระบบที่เอื้อต่อการเรียนการสอน" วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20-21 พฤศจิกายน 2557 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19-22 ธ.ค.56 เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ International Conference on Computer Science and Information Technology 2013 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
10-11 ต.ค.56 โครงการเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

Dr. Kevin  Wongleedee


20 - 21 May 2016  Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges (ACE-16+) Copenhegen, Denmark
 18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
 เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 18-20 ธันวาคม 2557  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24-29  มิ.ย.57 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology เมืองปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
19-21 มิ.ย.57 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน University of Computer Studies, Yangon, Bahan Campus
20-25 พ.ค.57 เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology ประเทศเยอรมนี
21-25 เม.ย. 57 เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้บริหารมือใหม่ และผู้นำคลื่นลูกใหม่  ประเทศญี่ปุ่น
10-12 เม.ย. 57 เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์
 25 ก.พ.-3 มี.ค.57  เข้าร่วมประชุมวิชการระดับนานาชาติ World Academy of Science, Engneering and Technology International Conference 2014 ประเทศสเปน
 5-8 ก.พ.57  ศึกษาดูงานและประชุมด้านการศึกษากับกลุ่มประเทศอาเซียน Institute Senni Indonesia Denpasar
18-20 ธ.ค.56   เข้าร่วมประชุม The 5th  International Science,Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท
21 พ.ย.56   สัมมนาวิชาการ “อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7-8 พ.ย.56  ประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2556 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

Dr. Denis Ushakov
 18-23 พ.ค.59  เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Actual Economy Local
solutions for Global Challenges. (ACE-2016+)
 เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก
 20-25 พ.ค.57  เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology  ประเทศเยอรมนี
25-28 พ.ย.56 สัมมนา “Tourism Competitiveness eithin the AEC:Future Directions for Thailand’s Tourism Industry” โรงแรมดุสิตธานี
 2 ต.ค.56  The 1 st International Conference on Applied Information and Computer Technology Universitas Komputer Indonesia

Mr.Jeffrey  Dickie
 20-25 พ.ค.57  เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Conference World Academy of Science Engineering and Technology  ประเทศเยอรมนี

Dr. Boonthong Boonthawee
 11-15 January 2016  ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559  Riverside Hotel
21-24 January 2016 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการร่างกรอบการพัฒนาหลักสูตรผู้นำนักเรียนอาเซียน Beyond Suit Hotel

Dr. Kanokrat Kunasaraphan

     
 20-21 พ.ค.59  เข้าร่วมสัมมนา The Academic Credit Transfer Framework for Asia (ACTFA)
Technical Workshop)
 โรงแรมอมารี หัวหิน
 28-29 เม.ย.59  อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการสึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
 โรงแรมตรัง
 29 ก.พ. 59  ประชุมแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสู่การเป็นเอตทัคคะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27 - 28 ก.พ. 59 ประชุมปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสเต็มศึกษา กับการผลิตครู สควค. และการบรรยายพิเศษหัวข้อ STEM Education and Higher Education: Recomendation and Actions สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 ก.พ. 59 อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีใจรักบริการ (Service Mind) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24 ก.พ. 59 อบรมการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานของ AUN-QA กองนโยบายและแผน มรภ.สวนสุนันทา
13 - 14 ก.พ. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอน และการออกข้อสอบที่เน้นกระบวนการคิด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 ก.พ. 59 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและทำผลงานทางวิชาการ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28 ม.ค. 59 ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13 - 14 ม.ค. 59 ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางคัดเลือก และการพัฒนานิสิต นักศึกษา ทุนโครงการ สควค. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ม.ค. 59 ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ สควค. และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของครูผู้รับทุน โครงการ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 ธ.ค. 58 ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนานาชาติ ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวืทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23 ธ.ค. 58 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1-2 ธ.ค. 58 บทบาทและหน้าที่อาจารย์ประจำ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11 - 14 ต.ค. 58 ค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู และปฐมนิเทศก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับผู้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium รุ่นที่ 1  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
09. 2017