Gallery
ลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่อัลบั้มรูปรวมกิจกรรม


** ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ครั้งที่ 1 จัดขึ้น วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม**** ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้น วันที่ 26 - 30  พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง**
** ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 
(O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ครั้งที่ 3 จัดขึ้น วันที่ 26 - 30  พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม**

** ภาพกิจกรรมโครงการอบรมยกระดับผลสัมกทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ครั้งที่ 4 จัดขึ้น วันที่ 24 - 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง**

** ภาพกิจกรรมโครงการอบรมยกระดับผลสัมกทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ครั้งที่ 5 จัดขึ้น วันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม**