Organization responsible for certifying the performance of occupational standards in the profession of aviation


Download ใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Free ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการทดสอบ สมรรถนะสาขาวิชาชีพการบิน

>>> อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
>>> อาชีพพนักงานต้อนรับภาคพื้น

Call สมัครได้ทันที! ที่ คุณโยษิตา โทร. 034-964946 ต่อ 113
หรือ 
www.ssruic.ssru.ac.th


**สามารถ Download ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ  scan 

และส่งมาที่ E-mail   yozitar.so@ssru.ac.th และทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป**


อกสารประกอบการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 


 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป

 ประวัติการทำงานปัจจุบัน (Resume) จำนวน 1 ชุด

 สำเนาวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนา)  จำนวน 1 ชุด

 สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)   จำนวน 1 ชุด

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนา)   จำนวน 1 ชุด

 หนังสือรับรองการผ่านงาน  ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 ตัวอย่างผลงาน กิจกรรม หรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคลากรตามขอบข่ายที่กำหนด (ถ้ามี)


ขั้นตอนการทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ที่ป้าย

ผู้เข้ารับการทดสอบรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ พร้อมรับบัตรประจำตัวผู้เข้าทดสอบ

ผู้เข้ารับการทดสอบ นั่งรอเรียกตัวเข้าห้องสอบ ภายในบริเวณพื้นที่
ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าห้องสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เสร็จแล้วออกไปนั่งรอภายในบริเวณพื้นที่เตรียมตัว
เข้ารับการทดสอบ เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการทดสอบเสร็จแล้วออกไปนั่งรอภายในบริเวณพื้นที่รายงานตัว เพื่อรอเรียกตัวเข้าสอบการสังเกตการ
เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ สอบสัมภาษณ์ครบทุกคนแล้ว ให้ทุกคนมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นที่เตรียมตัวทดสอบ เพื่อรอเรียกตัวเข้าสอบการสังเกตการ
 เข้ารับการทดสอบ เข้าสอบการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการทดสอบ
                                           - ทดสอบ  ข้อเขียน
                                           - ทดสอบ  ภาคปฏิบัติ
                                           - ทดสอบ  สอบสัมภาษณ์

เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ทำการทดสอบครบทุกขั้นตอนแล้วถือว่าสิ้นสุดการทดสอบให้กลับบ้านได้