ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต COVID - 19 ClickAnnouncement of International College, 

Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) 

Safety and Suspension of all classroom Teaching and Learning in SSRUIC Due to the Outbreak of Coronavirus 2019 (COVID-19) Click


Enter to Website


  EnglishThai


INTERNATIONAL COLLEGE SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY 

Thailang +66 (0) 34-964946 Line: @SSRUIC