วิทยากร
สาขาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
 รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ


ดร.บุญทอง บุญทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์สาขาวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
 อาจารย์สุชาดา ตั้งสมบัติไพบูลย์


อาจารย์สุทธิลักษณ์ ทองพิลาอาจารย์อติกันต์ ภูดีทิพย์อาจารย์สายัณห์ สิทธิสุนทร

สาขาภาษาอังกฤษ

ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
Mr.Robert Henry Heathfield


อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒอาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค