ศิลปวัฒนธรรม


+ กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

+ กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

+ กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

+ กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

+ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

+ กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์

+ กิจกรรม SSRUIC อนุรักษ์ความเป็นไทยสไตล์วังสวนสุนันทา