บริการวิชาการสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจด้านบริการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนเปลายปี 2559ตุลาคม 2558 – พฤศจิการยน 2558
50,000
นางสาว นันทนา ลัดพลี
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2กิจกรรม Green Hotel สำหรับโฮมสเตย์ โดยใช้แนวคิดในพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง จ.สมุทรสงครามตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560
50,000
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
นางสาวนันทนา ลัดพลี
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3โครงการอบรมการประกอบอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพ ครั้งที่มกราคม 2559 - มีนาคม 2559
40,000
นายวัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
นายอธิชา แขวงโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4อบรมการบริการนำมาซึ่งการเอาชนะใจลูกค้า และรักษาไว้ตลอดไป ครั้งที่211 มกราคม 2559 - 11 มีนาคม 2559
45,000
นายอธิชา แขวงโสภา
นายวัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา