บริการวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ปีงบประมาณ 2559ศศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.การพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับครู
20 ตุลาคม 2558 – 30 ธันวาคม 2558
45,000
รศ. ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ
ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี
ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์
ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
นางสาวจันทนา   อนุลีจันทร์
นายเชาวฤทธิ์  พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรประจำสำนักงาน ครั้งที่ 2
11 มกราคม 2559 – 7 มีนาคม 2559
40,000
ผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์
นางสาวพิมานมาส นิลสุวรรณ
Mr.James Todd Whitaker
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3การอบรมพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ด้านเทคนิคการสอน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
11 มกราคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์2559
45,000
ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรี
รศ. ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ
ผศ.ดร. สุพจน์ ไชยสังข์
ผศ. ดร. จันทร์ชัย  หญิงประยูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4โครงการวิทยาลัยนานาชาติรักษ์น้ำ เพื่ออนาคต
มกราคม 2559 – มีนาคม 2559
40,000
รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ดร. บุญทอง บุญทวี
นายสุรชัย   น้อยคำเมือง
นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา