บริการวิชาการสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.โครการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในธุระกิจบริการสำหรับนักศึกษาตอนปลายประจำปี 2560
มกราคม 2560
45,000
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดานางสานันทนา ลัดพลีนางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2จากอุดมศึกษาสู่ประถมศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
กุมภาพันธ์ 2560
50,000
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
นางสาวศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3โครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจด้านบริการของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนเปลาย ประจำปี 2560
มกราคม 2560

45,000
นางสานันทนา ลัดพลี
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4เทคนิคการทำยุโรปเพื่อสุขภาพ1 มกราคม  - 31 มีนาคม 2560
45,000
นายธนสิทธิ์   สุขสุทธิ์
นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา