บริการวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ปีงบประมาณ 2560ศศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ปีงบประมาณ 2560
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.การพัฒนาศักยาภาพด้านการคิดขั้นสูงตามมาตรฐานการสอบระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA)ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560
45,000
ดร.บุญทอง บุญทวีรศ. ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะรศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณผศ. ดร. จันทร์ชัย  หญิงประยูรผศ.ดร.สุพจน์ ไชยสังข์ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับขั้นมัธยมศึกษา ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2559
70,000
ผศ. ดร. กรองทอง  ไคริรีผศ. ดร. จันทร์ชัย  หญิงประยูรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา