บริการวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ปีงบประมาณ 2561ศศ.บ. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.
แอนิเมชันและนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้
กุมภาพันธ์ 256155,000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
Mr. Jeffrey Dickie
นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
การฝึกปฏิบัติการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในครัวเรือน
กุมภาพันธ์ 2561
25,000รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
ดร.บุญทอง บุญทวี
ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
กุมภาพันธ์ 2561
40,000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไชยสังข์
Mr. Robert Henry Heathfield
Mr. James Todd Whitaker
นายกังวาฬ โพธิ์ทอง
นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
นายสุรชัย น้อยคำเมือง
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4พัฒนาห้องแห่งการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน
มีนาคม 256140,000ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทการศึกษาไทย 4.0
มีนาคม 256125,000ดร.บุญทอง บุญทวี
รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา