ข่าวสาร / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561


ข่าวสาร /กิจกรรม

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการ


กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


กลุ่มองค์ความรู้การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล Good Practice จากกิจกรรม SSRU KM Share & Learn “แบ่งปันความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม”