รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

                เล่มองค์ความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"


2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่”


3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน"


4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”