รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

           1.1 เล่มองค์ความรู้ กลุ่มความรู้ “การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”


2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มองค์ความรู้ที่ 2 การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย


3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”

           3.1 เล่มองค์ความรู้ กลุ่มความรู้ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม”


4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”