กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 9 กรกฏาคม 2562