กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ


          30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิริวรรณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ตามปฏิทินการดำเนินงาน และกำหนดแผนการดำเนินงานตามกลุ่มองค์ความรู้ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์ความรู้เรื่องการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้เรื่องการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ องค์ความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน และองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม