ภาพกิจกรรม
** ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561 **


** ภาพกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ วันที่ 26 - 30  พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดระนอง**


                         เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบทเรียนและสื่อ สำหรับใช้ในการอบรมครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศ ในวิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนากระบวนการในการสอนให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร และดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์ เป็นผู้ประสานงานวิทยากรในสาขาวิชา ซึ่งบทเรียนและสื่อการสอนที่ได้ร่วมกันจัดทำในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการอบรมตลอดทั้ง 4 ครั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
าพกิจกรรมในวันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2561