คู่มือนักศึกษา1. สาส์นจากอธิการบดี
2. สาส์นจากคณบดี
3. คณะผู้บริหาร

4. ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf
- ระเบียบฯ วินัยนักศึกษา.pdf
- ประกาศฯ กิจกรรมรับน้อง.pdf
- ปรกาศมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมนักศึกษา 2560.pdf
- ประกาศฯ ลงโทษตัดคะแนน.pdf
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีประสบอุบัติเหตุและกรณีอื่นนอกเหนือจากอุบัติเหตุ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา.pdf
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ

5. แบบฟอร์ม
- ใบคำร้องทั่วไป 
- ใบลาป่วย / ลากิจ

- ใบคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า
- ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      - ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน
      - 
ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม (การโรงแรม)
      - ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการโรงแรม (ธุรกิจภัตตาคาร)
       - ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
      - ใบคำร้องขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- หนังสือรับทราบ และให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ.pdf
- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน.pdf
6. นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- รายละเอียดการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- รายวิชาสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ใบสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน

7. ปฏิทิน
- ปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

8. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. / กรอ.)

9. เอกสารอื่นๆ
- ตารางสอน
ตารางสอบ