สอบในระบบ TCAS รอบที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่www.reg.ssru.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ที่ www.reg.ssru.ac.th

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(กรณีที่ไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)