บริการวิชาการสาขาการจัดการโรงแรม ปีงบประมาณ 2561ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม) 
ปีงบประมาณ 2561
ชื่องานบริการวิชาการ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้จัดทำ
จาก
1.
อุดมศึกษาพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านการบริการ ประจำปี 2561
พฤศจิกายน 256035,000นางสาวนันทนา ลัดพลี
นางสาวกัญจน์อมล สุวรรณธาดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
จากอุดมศึกษาสู่ประถมศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
พฤศจิกายน 2560
55,000นางสาวกัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
นายธนสิทธิ สุขสุทธิ์
นายทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
นางสาวนคภรณ์ เกตุโกมุท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา