งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ งบประมาณปี 2559บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ปีงบประมาณ 2559
ชื่องานวิจัย
ระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1.ช่องว่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายในการใช้เวลาพักผ่อนของคนไทยตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559ดร. ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2แนวทางและกลไกสาหรับพัฒนากลยุทธ์การตลาดออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตุลาคม 2558 – กรกฏาคม 2559นางสาว นลิน สีมะเสถียรโสภณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา