งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ งบประมาณปี 2560  บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
  ปีงบประมาณ 2559
  ชื่องานวิจัย
ระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลาง ในอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ปัจจัยการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560นางสานลิน สีมะเสถียรโสภณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ผลิตน้าตาลมะพร้าวสู่ SMEs บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560นาย กวิน วงศ์ลีดี
ผศ.ดร. วิทยา เมฆขา
นางสาว ณิชานันทน์ เสริมศรี
นาธรรมรักษ์ ศรีมารุต
อ. สุพัฒน์ สมสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4THE STRATEGY OF THAILAND’S MEDICAL SERVICES PROMOTION IN THE MARKETS OF CIS AND EASTERN EUROPEตุลาคม 2559 – กรกฏาคม 2560Dr. DENIS S. USHAKOV
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา