งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ งบประมาณปี 2561  บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
  ปีงบประมาณ 2561
  ชื่องานวิจัย
ระยะเวลา
ผู้จัดทำ
จาก
1ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนซื้อคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีบางหว้า
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวด้านจักรยานในเขตพื้นที่ 3 อ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว นลิน สีมะเสถียรโสภณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3ความกระวนกระวายใจในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1 ในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นาย ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4Young Thai men’s buying behavior and brand perceptions on men’s high street fashion brands
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561
นางสาว โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5National Migration Administration: Alternative Approaches for Evaluation and Sources of Efficiency in Conditions of Russia and Thailand.
ตุลาคม 2560 – กรกฏาคม 2561ผศ.ดร. Denis S. Ushakov
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา