มคอ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาธุรกิจการบิน


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
อาจารย์เทพลักษณ์  โกมลวณิช2/2017Ground Service ManagementDownload


Fare and TicketingDownload
อาจารย์กรรนภัทร  กันแก้ว2/2017Airline Marketing ManagementDownload


French 1Download


French 5Download
อาจารย์ทักษิณา  บุญบุตร2/2017Cabin Crew ManagementDownload
อาจารย์รจนารถ  วรมนตรี2/2017Human Resources ManagementDownload
อาจารย์กรวินท์  กังวล2/2017English for Airline Operations and Management
Download


Customs Immigration and Quarantine
Download
อาจารย์ขนิษฐา  เจริญนิตย์2/2017World EnvironmentDownload
อาจารย์เบญจพล  วรสุวรรณรักษ์2/2017Introduction to ASEANDownload
อาจารย์กังวาฬ  โพธิ์ทอง


อาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค2/2017Air Catering ManagementDownload
อาจารย์ Darma Rizal Khairiree


อาจารย์ James Whitaker2/2017Customer Relationship Management and Passenger Satisfaction SurveyDownload


English for Airline Operations andManagementDownload
อาจารย์ Robert Heatfield2/2017Communication in EnglishDownload


สาขาวิชาการจัดการโรงแรม


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์2/2017Food and Beverage Management and Table EtiquetteDownload


Food and Beverage Service OperationsDownload
อาจารย์กัญจน์อมล  สุวรรณธาดา2/2017Seminar on Hospitality TrendsDownload


Club and Bar ManagementDownload


Cocktail and Non-Alcoholic BeveragesPreparationDownload
อาจารย์นันทนา  ลัดพลี2/2017Hotel Business Planning and DevelopmentDownload


Marketing for Hotel BusinessDownload


Front Office Operations and ManagementDownload


Seminar on Restaurant BusinessDownload
อาจารย์กัญญาพิไล  กุญชรศิริมงคล2/2017Introduction to Lodgingand Restaurant BusinessDownload


English Communicationfor Personnel in Hospitality IndustryDownload


Human ResourceManagement for Hospitality IndustryDownload
อาจารย์ทนงศักดิ์  ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
Meeting and Catering Management
Download


English Composition for Business
Download


Kitchen Management and Operation
Download


Restaurant and Kitchen Management
Download
อาจารย์นคภรณ์  เกตุโกมุท2/2017Cake and Pastries PreparationDownload


Basic Techniques forCommercial CookeryDownload


Breakfast and SandwichesPreparationDownload


สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
อาจารย์ศิริเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา2/2017Research for Hotel BusinessDownload


Research for Hotel Business
Download


Marketing in Tourism Management
Download


Tour Business Management
Download


Research and Seminar in Tourism
Download
อาจารย์สกุล  จริยาแจ่มสิทธิ์2/2017Southeast Asia Studies : HMDownload


Southeast Asia Studies : RBDownload


Southeast Asia Studies : AB
Download


Airline Reservation and Ticketing
Download


Northern Thailand Tours
Download
อาจารย์ญาณิกา  ชื่นตะโก2/2017World Environment : HMDownload


World Environment : RBDownload


World Environment : TM
Download


Personality Improvement and Grooming
Download


Cultural Tourism Management
Download
อาจารย์สุภัคศิริ  ปราการเจริญ2/2017Health and Spa Tourism Management
Download


Tourism Project Management
Download


ASEAN Studies
Download


Tourist Behavior
Download


สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  แหวนเพชร2/2017International Logistics
Download


Principles of Management
Download


Export-Import Procedures and Management
Download
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Denis Ushakov


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน  วงศ์ลีดี


อาจารย์นลิน  สีมะเสถียรโสภณ2/2017Financial ManagementDownload


Entrepreneurship


Negotiation StrategiesDownload
อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล2/2017MacroeconomicDownload


Social ResponsibilityDownload


Communication in EnglishDownload
อาจารย์โสมยา  ปรัชญางค์ปรีชา2/2017Thai Society and CultureDownload


Principles of MarketingDownload
อาจารย์ Jeffrey Dickieสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์2/2017Thesis 1Download
รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  แก้วไทรฮะ2/2017Learning Management, Learning Resource, and Quality Assurance for Mathematics EducationDownload


Thesis 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริรี2/2017Business Statistics
Download
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย  หญิงประยูร


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ2/2017Learning Management, Learning Resource, and Quality Assurance for Mathematics EducationDownload
ดร.บุญทอง  บุญทวี2/2017Measurement and Evaluation in MathematicsDownload
ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์2/2017Learning Management, Learning Resource, and Quality Assurance for Mathematics EducationDownload


Thesis 1


อาจารย์พิเศษ


ผู้สอนภาคการศึกษารายวิชามคอ.3
อาจารย์ณัฐฐา ทิพย์พนา2/2017Japanese 1
Asst Prof. Dr. Yu-Hsiu Lee2/2017Chinese 3