Project Objectives
1. โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่


2. วัตถุประสงค์โครงการ(Objectives)
    3.1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
    3.2  เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น
    3.3  เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET)
    3.4 เพื่อพัฒนาครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์ ให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
    3.5 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้มีคุณภาพ เท่าเทียม ทั่วถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติและนานาชาติ


3. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
         6.1 ผลการประเมินชุดการสอนต้นแบบที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ สำหรับพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3
         6.2  ผลการอบรมครูพี่เลี้ยง ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ คน รวม 725 คน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
         6.3  ผลการอบรมครูผู้สอนอย่างน้อยวิชาละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คนและผลการนำความรู้ ความสามารถที่          ได้รับจากการอบรมไปใช้ในในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.2 และ ม.3


4. ตัวชี้วัดกิจกรรม
     7.1. คุณภาพและคุณลักษณะของ
            1) ชุดการสอนที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ
            2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
     7.2. ความรู้และความสามารถของครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
         ที่ผ่านการอบรม
     7.3 ความรู้และความสามารถของครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการอบรม
     7.4. การใช้ชุดการสอนที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
         ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน และครูพี่เลี้ยง


5.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
      พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม และ
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง


6. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  •        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
  •        ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  •        โทรศัพท์ : 034 -964-946  โทรสาร. 034-964-945 
  •        E-mail :  krongthong.kh@ssru.ac.th,  ssruic@ssru.ac.th