ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแบบแบ่งกลุ่ม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม วิชา ภาษาอังกฤษ