ตารางการอบรมโครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.2 - ม.3