Admission


น้องๆที่สนใจ รีบเลยนะคะ สำหรับการสมัคร "walk-in 61"

จำนวนจำกัดนะคะ

รายละเอียดของการสอบรอบWalk-in


1.มาสมัครและสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง ที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ฝ่ายประชาสัมพันธ์

(082-5601365, 034-964946 กด 101, 103)

รู้ผลสอบหลังสอบสัมภาษณ์


2.นำเอกสาร -สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาทะเบียนบ้าน,ใบผลการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือปวช. หรือเทียบเท่า พร้อมค่าสมัคร 350 บาท


3.เปิดรับสมัครและสอบสัมภาษณ์ทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม 082-5601365

หรือ 034-964946 กด 101, 103