หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-16 09:44:38

     เมื่อวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่กลุ่มความรู้ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020 บูรณาการองค์ความรู้ สู่วิถี New Normal จากนั้นรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มอบรางวัลและเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร ได้ส่งกลุ่มองค์ความรู้เพื่อเข้าร่วมสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี  และได้รับรางวัลจำนวน  4  กลุ่มองค์ความรู้ ได้แก่  1.กลุ่มการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ  ได้รับรางวัล Challenger  จำนวน 20,000 บาท 2. กลุ่มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพิ่มสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม องค์ความรู้แนวการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม ได้รับรางวัล Challenger  จำนวน 20,000 บาท 3.กลุ่มการเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย องค์ความรู้การเลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ข้อมูลให้เหมาะสมกับงานวิจัย ได้รับรางวัล Participation จำนวน  6,000 บาท 4.กลุ่มการพัฒนาการปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ องค์ความรู้เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้รับรางวัล Participation จำนวน  6,000 บาท  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา