อาจารย์ 

ศศ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


www.elic.ssru.ac.th/supotch_ch

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/krongthong_kh
รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/chaweewan_ka
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/janchai_yi
ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

www.elic.ssru.ac.th/tassanee_si
ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน 


อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/taksina_bu
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณภัทร กันแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบินอาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/korawin_ku
Mr.Darma Rizal Khairiree 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/kanittha_ch
อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/kangwarn_ph


Mr.James Whitaker
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/james_wh
อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/benjapol_wo

Mr.Robert Henry Heathfield
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/robert_he
อาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/paween_chศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

www.elic.ssru.ac.th/thanasit_su
อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


www.elic.ssru.ac.th/kanamon_su
อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 

www.elic.ssru.ac.th/nantana_la
อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมคล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


www.elic.ssru.ac.th/kanyapilai_ku
อาจารย์ทนงศักดิ์ ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

www.elic.ssru.ac.th/thanongsak_sa
อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

www.elic.ssru.ac.th/nakaporn_ke

ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)
อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


www.elic.ssru.ac.th/sakul_ja
อาจารย์รจนารถ วรมนตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว       
อาจารย์ญาณิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

www.elic.ssru.ac.th/yanika_ch

อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

www.elic.ssru.ac.th/supaksiri_prบธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

www.elic.ssru.ac.th/yingsak_va
อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


www.elic.ssru.ac.th/nalin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

www.elic.ssru.ac.th/kevin_wo
อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

www.elic.ssru.ac.th/pat_vi
Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

www.elic.ssru.ac.th/denis_us
Mr.Jeffrey Dickie
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

www.elic.ssru.ac.th/jeffrey_di
อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ