อาจารย์


ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


www.elic.ssru.ac.th/krongthong_kh

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
www.elic.ssru.ac.th/janchai_yi

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

.ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
www.elic.ssru.ac.th/tassanee_si

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 

www.elic.ssru.ac.th/luechai_ti

นายลือชัย ทิพรังศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)


อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
หัวหน้าอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน
www.elic.ssru.ac.th/taksina_bu

ดร.ทักษิณา บุญบุตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน
www.elic.ssru.ac.th/korawin_ku

อาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


Mr.Darma Rizal Khairiree 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน 
www.elic.ssru.ac.th/kanittha_ch

อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน 


www.elic.ssru.ac.th/james_wh

Mr.James Whitaker
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/robert_he

Mr.Robert Henry Heathfield
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/nisara_pa

อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี 
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์
หัวหน้าอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

www.elic.ssru.ac.th/kanyapilai_ku

อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมคล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


อาจารย์นคภรณ์ เกตุโกมุท
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
http://www.elic.ssru.ac.th/kanamon_su

อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)


อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

www.elic.ssru.ac.th/sakul_ja

าจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ญานิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

www.elic.ssru.ac.th/nalin

อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

www.elic.ssru.ac.th/pat_vi

อาจารย์ภัทร วิวัฒน์พัฒนกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
www.elic.ssru.ac.th/jeffrey_di

Mr.Jeffrey Dickie
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศบธ.บ ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.ศุภกร พจมานศิริกล
หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล


อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ปวีณ ชาคริยานุโยค
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลอาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล