อาจารย์


ค.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา)

www.elic.ssru.ac.th/luechai_ti

นายลือชัย ทิพรังศรี
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


www.elic.ssru.ac.th/krongthong_khผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
www.elic.ssru.ac.th/janchai_yiผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

.ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
www.elic.ssru.ac.th/tassanee_siรองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

Ms.Dee Jean Ong
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา


ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

www.elic.ssru.ac.th/kanittha_ch

อาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์ 

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน


www.elic.ssru.ac.th/taksina_buดร.ทักษิณา บุญบุตรอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน
www.elic.ssru.ac.th/korawin_kuอาจารย์กรวินท์ กังวลอาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


Mr.Darma Rizal Khairiree 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน 


อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี 
อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาธุรกิจการบิน

อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน

www.elic.ssru.ac.th/robert_heMr.Robert Henry Heathfield
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน


ศศ.บ. (นวัตกรรมการโรงแรมและธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง)

อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
หัวหน้าอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

www.elic.ssru.ac.th/kanyapilai_kuอาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม


อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์
หัวหน้าอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
http://www.elic.ssru.ac.th/kanamon_su

อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ)

อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


www.elic.ssru.ac.th/sakul_jaาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

อาจารย์ญานิกา ชื่นตะโก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว


อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
www.elic.ssru.ac.th/nalinอาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ


บธ.บ (เอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล) 

ดร.ศุภกร พจมานศิริกล
หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล


อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล