อาจารย์


ค.บ. (คณิตศาสตร์)

www.elic.ssru.ac.th/luechai_ti

อาจารย์ลือชัย ทิพรังศรี
รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาwww.elic.ssru.ac.th/krongthong_kh

ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี
อาจารย์ประจำสาขา

รศ.ฉวีวรรณ แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขา

www.elic.ssru.ac.th/janchai_yi

ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
อาจารย์ประจำสาขา

.ดร.บุญทอง บุญทวี
อาจารย์ประจำสาขา

www.elic.ssru.ac.th/tassanee_si

รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
อาจารย์ประจำสาขา

ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
อาจารย์ประจำสาขา
 

ผ.ศ.ดร.สุพจน์  ไชยสังข์
อาจารย์ประจำสาขา

Dr.Dee Jean Ong
อาจารย์ประจำสาขา


ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
รักษาการแทนหัวหน้าสาขา


www.elic.ssru.ac.th/taksina_bu

ดร.ทักษิณา บุญบุตร
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.กรรนภัทร กันแก้ว
อาจารย์ประจำสาขา

www.elic.ssru.ac.th/korawin_ku

อาจารย์กรวินท์ กังวล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์เบญจพล วรสุวรรณรักษ์
อาจารย์ประจำสาขอาจารย์ขนิษฐา เจริญนิตย์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี 
อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์นิสรา แพทย์รังษี
อาจารย์ประจำสาขา


www.elic.ssru.ac.th/robert_he

Mr.Robert Henry Heathfield
อาจารย์ประจำสาขาศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม / ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
รักษาการแทนหัวหน้าสาขา

www.elic.ssru.ac.th/kanyapilai_ku

าจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมงคล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์นันทนา ลัดพลี
อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์ยุพาพร กิจหว่าง
อาจารย์ประจำสาขา
http://www.elic.ssru.ac.th/kanamon_su

อาจารย์กัญจน์อมล สุวรรณธาดา
อาจารย์ประจำสาขา


ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ


ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
รักษาการแทนหัวหน้าสาขา


www.elic.ssru.ac.th/sakul_ja

าจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์รจนารถ วรมนตรี
อาจารย์ประจำสาขาอาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ
อาจารย์ประจำสาขา

บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
รักษาการแทนหัวหน้าสาขา

www.elic.ssru.ac.th/nalin

อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.กวิน วงศ์ลีดี
อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์โสมยา ปรัชญางค์ปรีชา
อาจารย์ประจำสาขา

Asst.Prof.Dr.Denis Ushakov 
อาจารย์ประจำสาขา


บธ.บ. (บริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ) วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล

ดร.ศุภกร พจมานศิริกล
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง
อาจารย์ประจำสาขา


อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม
อาจารย์ประจำสาขาบริหาร

อาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ
อาจารย์ประจำสาขา