หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-16 09:56:58

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นำโดย ดร.บุญทอง บุญทวี รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ทักษิณา  บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์หัวหน้าสาขา ร่วมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุน ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 15 คน และจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563