หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-17 09:38:53

     วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยในที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ได้รายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงแนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และแผนการดำเนินงานในการพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติต่อไป