หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ The Pacific International Hotel Management School, New Zealand
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ The Pacific International Hotel Management School, New Zealand

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-18 07:57:30

     เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และThe Pacific International Hotel Management School, New Zealand ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร. กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และตัวแทนจากThe Pacific International Hotel Management School, New Zealand โดย Mr.Dean McCallum, Marketing Director ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่ว่าด้วย การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษาด้านงานบริการและการโรงแรม เพื่อร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและกันอีกด้วย