หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน ของฝ่ายวิชาการ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน ของฝ่ายวิชาการ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 15:15:46

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยรักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละสาขาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี    เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

     ในการจัดการประชุมครั้งนี้  เพื่อนำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน