หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 2/2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 15:57:47

     วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ โดย ดร.กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้จัดประชุมนำเสนอแผนการจัดการเรียนการสอน  ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

     ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา และนำเสนอการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย