Cambridge Book Online


ฐานข้อมูล :
   Cambridge Book Online
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
URL :
   http://ebooks.cambridge.org/
รายละเอียด :
     
   Cambridge Books Online เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้บอกรับหนังสือจำนวน 77 ชื่อเรื่อง โดยผู้ใช้สามารถคลิ๊กเลือกที่Access to เพื่อดูรายการหนังสือที่ทางมหาลัยบอกรับ
การให้บริการ :
     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN)โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)
คู่มือ :

วันที่ :
   27 ม.ค. 2556