ฐานข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฐานข้อมูล :
   ฐานข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลวิจัย
URL :
   http://eresearch.library.ssru.ac.th
รายละเอียด :
   เป็นฐานข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การให้บริการ :
   สามารถสืบค้นได้ทั้ง บริการภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย
คู่มือ :

วันที่ :
   26 มิ.ย. 2558