ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย


ฐานข้อมูล :
   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
URL :
   http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
รายละเอียด :

     
    ศูนย์วิทบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการพัฒนาเครืยข่ายห้องสมุดในประเทศ (ThaiLIS) และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมกันจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ และ งานวิจัย ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยสามารถใช้งานร่วมกันในกลุ่มสมาชิกของ ThaiLIS เท่านั้น
การให้บริการ :     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN)โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)
คู่มือ :

วันที่ :
   17 ก.พ. 2553