ผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 
ดร.บุญทอง บุญทวี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ดร.ทักษิณา  บุญบุตร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม