ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 


รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ


อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม