ผู้บริหารรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
อธิการบดี
หาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ์
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรนภัทร กันแก้ว
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 

รองศาสตราจารย์ ทัศนีย์ ศิริวรรณ
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา 
รักษาราชการแทนรองคณบ
ดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม
รักษาราชการแทนรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร