ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University

เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!
สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลา9.00 - 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
..
สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ของวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
ในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้

- B.A. (Airline Business)
ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)
.
- B.A. (Tourism Management)
ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

- B.A. (Hotel and Hospitality Management)
ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
Hotel management Major วิชาเอกการโรงแรม        
Restaurant Business Major วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
       
- B.B.A. (International Business)
บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

- B.B.A. (Digital Entrepreneurship Management) 

บธ.บ. (ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตอล)


B.Ed. (Mathematics)  

ค.บ. (คณิตศาสตร์)  หลักสูตรสองภาษา

** เอกสารที่ต้องนำมาสมัครสอบนะคะ **
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3.สำเนาใบปพ. 4 หรือ 5 เทอม 1 ใบ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2นิ้ว 1 ใบ


นำมาเขียนใบสมัคร หลังจากนั้นรอสอบสัมภาษณ์
หลังสัมภาษณ์ รู้ผลสอบทันที

หรือสามารถสมัครได้ที่ คลิก

ดูรายละเอียดของการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (SSRUIC)
https://www.facebook.com/ssruic/
.......
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
Hotline : 082-5601365
........
การเดินทางเข้า วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
https://ssruic.ssru.ac.th/th/video/view/vdo4