ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับตรงเข้าศึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University

เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้ !
สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลา9.00 - 15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ)
..
สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม
ในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้


หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
- B.A. (Airline Business) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)


- B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)
     Hotel Innovation Major นวัตกรรมโรงแรม        

     Restarurant and Catering Major ธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

     Tourism and Recreation Management การจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ
     

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (Bachelor of Business Administration)

- B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล) 

     International Business Major ธุรกิจระหว่างประเทศ

     Digital Business Major ธุรกิจดิจิทัล


หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ภาษา ) (Bachelor of Educaiton)

- B.Ed. (Mathematics)  ค.บ. (คณิตศาสตร์)  หลักสูตร 2 ภาษา

** เอกสารที่ต้องนำมาสมัครสอบนะคะ **
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
3.สำเนาใบปพ. 4 หรือ 5 เทอม 1 ใบ (ของผู้สมัคร)
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2นิ้ว 1 ใบ (ของผู้สมัคร)


นำมาเขียนใบสมัคร หลังจากนั้นรอสอบสัมภาษณ์
หลังสัมภาษณ์ รู้ผลสอบทันที

หรือสามารถสมัครได้ที่ คลิก

ดูรายละเอียดของการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา (SSRUIC)
https://www.facebook.com/ssruic/
.......
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่
Hotline : 082-5601365
........
การเดินทางเข้า วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
https://ssruic.ssru.ac.th/th/video/view/vdo4