หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการความร่วมมือของ มรภ.กลุ่มภาคกลาง


ฐานข้อมูล :
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โครงการความร่วมมือของ มรภ.กลุ่มภาคกลาง
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
URL :
   http://portal.igpublish.com
รายละเอียด :


   เป็นฐาน ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ iG Publishing มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเชียอาคเณย์ ศึกษาศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการห้องสมุด ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาล เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary และ Function การใช้งานอื่น ๆ
การให้บริการ :
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN)โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)
คู่มือ :

วันที่ :
   27 ส.ค. 2555