กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดการความรู้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 27 พฤษภาคม 2562