กิจกรรมประชุมการดำเนินงานจัดการความรู้ เพื่อส่งกลุ่มความรู้เข้าร่วมการสรรหา Best Practice ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562