ค่ายผู้นำ2018


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561

ณ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561

เวลา                       กิจกรรม

9.00 น.                    พิธีเปิด

9.15 น.                    “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

9.30 – 10.30             บรรยาย/กิจกรรม  “ธรรมชาติของผู้นำและผู้ตาม”, “การทำงานเป็นทีม” และ”การสร้างแรงบันดาลใจ”

10.30 – 10.45           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00           กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย กลุ่มสัมพันธ์

12.00 – 13.00            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30            กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความพร้อม

14.30 – 14.45            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30            กิจกรรมการทำงานเป็นทีม เพื่อเสริมสร้างความพร้อม (ต่อ) 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

เวลา                       กิจกรรม

9.00 – 9.20             ขยับเขยื้อนเคลื่อนกาย เตรียมความพร้อม

9.20 – 10.30             กิจกรรมเตรียมตัวและเสริมสร้างความพร้อมสู่การเป็นผู้นำและผู้ตามที่มีระเบียบวินัย

10.30 – 10.45            พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00            กิจกรรม WALK RALLY 8 ฐาน เพื่อการพัฒนาจิตใจและการทำงานเป็นทีมที่มประสิทธิภาพ

12.00 – 13.00            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30            กิจกรรมเชื่อใจกัน / ทดสอบกำลังใจ

14.30 – 14.45            พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30            กิจกรรมอำลา

                             - พลังความรักของ “เพื่อน-พ่อแม่-ครูอาจารย์” เป็นพลังบวกหนุนพาสู่ความสำเร็จ

                             - มอบรางวัล/ประเมินผล / มอบวุฒิบัตร

                             - ปิดค่าย

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** ให้รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อยเนื่องจากโรงอาหารไม่เปิดทำการ

การเดินทาง

วิทยาลัยจัดรถรับ-ส่ง ดังนี้  

- หน้าประตู 4 มหิดล เวลามา 08.15 น.  เวลากลับ 16.45 น.

- หอสบาย (แมคโคร) เวลามา 08.15 น.  เวลากลับ 16.45 น.

การแต่งกาย

การแต่งกายชุดลำลอง เช่น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ