ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์


ฐานข้อมูล :
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลกฤตภาค (Clipping)
URL :
   http://www.matichonelibrary.com/
รายละเอียด :
     
   Matichon e-library เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ โดยจัดเก็บเป็นหมวดและหัวเรื่อง ตามหลักบรรณารักษศาสตร์ รวบรวมจากหนังสือพิมพ์ กว่า 27 ฉบับ สามารถใช้บริการสืบค้นผ่านเครือข่าย Internet โดยมีข้อมูลย้อนหลังนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 10 ล้านระเบียนข่าว เหมาะสำหรับการติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการค้นคว้าอ้างอิง สำหรับงานวิชาการงานวิจัย และการวางแผนงานต่างๆ
สามารถเข้าใช้งาน โดยคลิ๊ก เข้าสู่ระบบ ได้ทันที
การให้บริการ :
     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN)โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)
คู่มือ :

วันที่ :
   17 ก.พ. 2553