scopus


ฐานข้อมูล :
   Scopus
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลบทความวิชาการและวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)
URL :
   www.scopus.com
รายละเอียด :

    เป็นฐานข้อมูลที่ผลิตโดย Elsevier  B.V.ให้ข้อมูลตั้งแต่ช่วงปีของข้อมูล: ค.ศ. 1995 – ปัจจุบัน  มีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีวเคมี เภสัชวิทยา   แพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยให้เป็นบทคัดย่อและการอ้างอิงฐานข้อมูล จำนวน  53 million records / 21,915 titles / 5,000 publishers  ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยการค้นหา เรียกดู พิมพ์  ดาวน์โหลดและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บฐานข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
การให้บริการ :
     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ http://www.library.ssru.ac.th หรือที่ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยไทย
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN)โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (คลิ๊กที่นี่)
คู่มือ :

วันที่ :
   9 สิงหาคม 2560