เจ้าหน้าที่


.

นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน
หัวหน้าสำนักงาน
นายอรรคพล  ธรรมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นางสาวอลิสา  พจนารถ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายสุรชัย  น้อยคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
นายเอกชัย  ด้วงเอี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม
เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
นายกฤษฎิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
นายโยธิน  เชาเครือ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวจินตนา  ทิพยรัตน์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฎิ์
นักวิชาการศึกษา
นายมานิตย์  ศรีวัง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัฐชานันท์  บุญโต
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวโยษิตา  สมเจริญ
นักวิเทศสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง
นักวิชาการพัสดุ
นายเมธาวัฒน์  แสงใส
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นางอุดร  บุญโต
แม่บ้าน
นางดารา  แก้วทา
แม่บ้าน
นางปณิตรา  ทองพิลา
แม่บ้าน
นางน้ำฝน  สงข้อง
แม่บ้าน

นางสุรินทร์  ใจดี
แม่บ้าน
นายปิยะ  นนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายทองสุข  รักษาภักดี
พนักงานดูแลสวน