เจ้าหน้าที่


หัวหน้าสำนักงาน
นางสาวนันทพัชร์  ลีลาอัมพรสิน
หัวหน้าสำนักงาน

คู่มือปฏิบัติงานหลักฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
นายอรรคพล  ธรรมบุตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกันคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวอลิสา  พจนารถ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นายมานิตย์  ศรีวัง
นักวิชาการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายรัชตะสรณ์  จันทรวรศิษฎิ์
นักวิชาการศึกษา และ 

นักวิเทศสัมพันธ์

คู่มือปฏิบัติงานหลักฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวฐิตารีย์  จิตรประทุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานหลักนางสาวพิชชาภา โหลสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายเมธาวัฒน์  แสงใส
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือปฏิบัติงานหลักนายเอกชัย  ด้วงเอี้ยง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือปฏิบัติงานหลัก

นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

แนะแนวการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
นายสุรชัย  น้อยคำเมือง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นางสาวโยษิตา  สมเจริญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นายภัทราวุธ  สีรวิสุทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นายกฤษฎิ์ธเนศ  มัคคภาวีธวัฒน์
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
ฝ่ายคลังและพัสดุ
นายเชาว์ฤทธิ์  พินิจ
หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก


นางสาวจันทนา  อนุลีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลัก
นายสุรศักดิ์  ดาวเรือง
นักวิชาการพัสดุ

คู่มือปฏิบัติงานหลักฝ่ายทำความสะอาดและดูแลสถานที่
นางอุดร  บุญโต
แม่บ้าน


นางดารา  แก้วทา
แม่บ้าน
นางปณิตรา  ทองพิลา
แม่บ้าน


นางน้ำฝน  สงข้อง
แม่บ้าน
นางสุรินทร์  ใจดี
แม่บ้าน


นายปิยะ  นนตรี
พนักงานขับรถยนต์
นายทองสุข  รักษาภักดี
พนักงานดูแลสวน

นายสมยศ ปองสุข
ช่างซ่อมบำรุง