หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020
     เมื่อวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบู ...
2020-11-16 09:44:38
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562
     เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2020-09-14 17:13:42
ข่าวปัจจุบัน