หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่1)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่1)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-11-01 15:09:21

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่1)